Alkohol etylowy etanol 96% spirytus całkowicie skażony 5L

108,00  z VAT

Brak w magazynie

Alkohol etylowy ma szerokie zastosowanie jako środek czyszczący, odtłuszczający, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik. Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania.

Alkohol etylowy (etanol 96%) całkowicie skażony

Alkohol etylowy ma szerokie zastosowanie jako środek czyszczący, odtłuszczający, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik.
Stosowany w branży chemicznej, gospodarczej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, laboratoriach chemicznych.
Charakteryzuje się wysoką czystością i klarownością.

Chcesz wykonać płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego?
Zobacz przepis na płyn do dezynfekcji, według wskazówek WHO

Zagrożenie przez wdychanie: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w przypadku jego wdychania.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, cieków wodnych, gleby, kanalizacji.

Zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (punkt 3), Produkt zawiera:

  • Etanol (alkohol etylowy)
  • Izopropanol (alkohol izopropylowy, propan-2-ol)

Pojemność: 5L

Środki ostrożności:

  • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
  • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
  • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
  • P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia
  • P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub
  • pojemników i odpadów w pojemnikach

Menu